OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki w ramach projektu "Zadanie Planowanie"

Czytaj więcej!

Regulamin naboru i uczestnictwa do projektu "Zadanie planowanie" - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Czytaj więcej!

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU - UCZNIOWIE KLAS 7 i 8

Ogłaszamy nabór dla uczniów/uczennic w ramach projektu „ZADANIE PLANOWANIE” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2021 r. - 31.07.2023 r.

Czytaj więcej!

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZADANIE PLANOWANIE”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa UCZNIÓW w Projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0027/20 pn. ZADANIE PLANOWANIE, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy w 27 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 3079uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 65 nauczycieli w terminie do 31 lipca 202

Czytaj więcej!

ZADANIE PLANOWANIE

Czytaj więcej!

OGŁOSZENIE O NABORZE

Czytaj więcej!

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI

Czytaj więcej!