MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą kształcącą i wychowującą uczniów zgodnie z ideą integracji w oparciu o wybrane i zaakceptowane przez społeczność szkolną wartości uniwersalne, w szczególności takie, jak:

 

TOLERANCJA  

 • otwartość na siebie i innych
 • akceptacja różnic między ludźmi
 • świadomość istnienia w świecie różnych systemów wartości 
  i respektowanie ich

PRAWDA

 • poszukiwanie prawdy w historii, literaturze, życiu codziennym
 • rozumienie znaczenia prawdy
 • prawdomówność na co dzień

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • za własne dokonania, podejmowane decyzje i ich konsekwencje
 • za rozwój własnej aktywności
 • za wizerunek klasy i szkoły, środowisko, w którym żyjemy
 • za zdrowie swoje i innych 
 • za bezpieczeństwo swoje i innych
 • wobec postępu cywilizacyjnego
 • wobec drugiego człowieka

UCZCIWOŚĆ

 •  w dylemacie „mieć” czy „być”
 • wobec postępu cywilizacyjnego
 • wobec drugiego człowieka

MOTTO NASZEJ SZKOŁY: „JEDEN DZIĘKI DRUGIEMU, BIEGŁYM W SZTUCE SIĘ STAJE…”

 1. Stawiamy na:
 • wychowywanie ucznia świadomego praw każdego dziecka do współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • ukierunkowanie uczniów na stosowanie w życiu zasad zgodnych 
  z przyjętym systemem wartości,
 • stworzenie każdemu uczniowi warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju, umożliwiającego dalsze kształcenie,
 • przygotowanie uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych w rodzinie, szkole, środowisku, ojczyźnie, wspólnocie europejskiej.

    2.  Absolwent będzie:

 • rozumiał, akceptował i stosował przyjęte przez szkołę wartości,
 • dokonywał właściwych wyborów,
 • chciał i potrafił się uczyć,
 • nabywał wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji,
 • rozwijał swoje zainteresowania i zdolności,
 • współtworzył pozytywny wizerunek ucznia szkoły integracyjnej,
 • postępował zgodnie ze standardami równości płci,
 • odpowiadał za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • świadomym znaczenia i roli Polski w Europie i świecie,
 • aktywnym współuczestnikiem i realizatorem wdrażanych w szkole projektów. 

NASZE PRIORYTETY

 1. W obszarze kształcenia:    
 • utrzymanie wysokich osiąganych na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,
 • doskonalenie wewnątrzszkolnego oceniania skutkujące pełniejszą, informacją dla ucznia (rodzica) o przyroście jego wiedzy i umiejętności
 • umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na górnej granicy jego potencjalnych możliwości,
 • upowszechnienie stosowania aktywizujących metod nauczania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, szczególnie z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz posiadanych zasobów multimedialnych oraz metody projektów badawczych i oceniania kształtującego,
 • promowanie mody na uczenie się,
 • wzrost aktywności uczniów.

     2.  W obszarze wychowania i opieki:

 • promowanie higienicznego, zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
 • rozwijanie nowych form zabawowej aktywności uczniów,
 • dążenie do poprawy kultury osobistej uczniów.

     3.  W obszarze współpracy ze środowiskiem:

 • zwiększenie aktywności ogółu rodziców w życiu szkoły,
 • kontynuacja współpracy z Radą Rodziców,
 • kontynuacja współpracy z Radą Osiedla,
 • kontynuacja współpracy z Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 
  z Autyzmem i ich Rodzinom,
 • kontynuacja współpracy z instytucjami wspierającymi działania szkoły.

     4.  W obszarze organizacji i zarządzania:

 • poprawa warunków nauki uczniom edukacji wczesnoszkolnej (poprzez rozbudowę szkoły – łącznik),
 • rozbudowa szkoły – hala sportowo – rekreacyjna,
 • unowocześnienie wyposażenia sal lekcyjnych,
 • poprawa warunków pracy świetlicy szkolnej,
 • uaktywnienie Rady ds. jakościowego rozwoju szkoły,
 • doskonalenie pracy szkolnych specjalistów,
 • wzrost liczby egzaminatorów wśród nauczycieli.