O PROGRAMIE ADAPTACYJNYM

Założenia ogólne programu

  Program adaptacyjny dla dzieci i ich rodziców , przygotowujący do udziału w edukacji szkolnej jest realizowany od 2003r. Został opracowany przy współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutów- arteterapii, muzykoterapii, rytmiki, rewalidacji,  dogoterapii, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii zachowań.

  Program adaptacyjny stworzony został dla dzieci zdrowych chcących zacząć edukację w szkole integracyjnej oraz dla dzieci wymagających wsparcia i pomocy w zakresie rozwoju ruchowego, emocjonalnego, umysłowego i społecznego. Udział w programie pozwala osiągnąć wyższy poziom gotowości do podjęcia w przyszłości obowiązku szkolnego.

  Program adaptacyjny ma  sprzyjać rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Staramy  się zapewnić dzieciom poczucie psychologicznego bezpieczeństwa. Wiadomo, że w tym wieku dziecko jest silnie związane z rodziną, więc każda próba ułatwienia mu procesu adaptacji do nowego środowiska społecznego powinna swoim zasięgiem obejmować również jego najbliższych. Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego ułatwiło mu nawiązanie kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami w warunkach komfortu psychicznego.

  Pierwsza część programu poświęcona jest  poznawaniu dzieci, diagnozowaniu ich problemów oraz rozwijaniu możliwości pięciolatków, sześciolatków i dzieci starszych. Dzieci z problemami rozwojowymi uczestniczą  w dodatkowym bloku zajęć rozwijających i usprawniających zaburzone funkcje.

Program kończy się podsumowaniem i diagnozą umiejętności społecznych, edukacyjnych, potrzebnych do uczestniczenia w zespole klasowym. Przeprowadzenie testów umiejętności ma  ponadto pozwolić na odpowiedni dobór uczniów w zespole klasowym ( tworzymy klasy o podobnym poziomie edukacyjnym).

  Program przewiduje również spotkania nowych wychowawców i nauczycieli o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym  z udziałem dzieci i rodziców w celu integracji  i zapoznania się z programem innowacyjnym klasy.

  Z doświadczeń realizacji programu adaptacyjnego wynika coraz większe zainteresowanie rodziców w uczestniczeniu w różnych formach wsparcia dzieci i rodziców. Podczas realizowanych warsztatów wychowawczych rodzice zdobywają umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci a także potrafią efektywnie współpracować ze szkołą.

 

Cele, zadania i spodziewane efekty

  Głównym cel programu jest zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w szkole i w kontaktach z rówieśnikami.  Wspólna zabawa i nauka dzieci na różnych poziomach umiejętności oraz wczesne zdiagnozowanie problemu utrudniającego dzieciom naukę oraz pomoc w niwelowaniu tych przeszkód. Ponadto program przewiduje  zapoznanie rodziców ze specyfiką i funkcjonowaniem pracy szkoły integracyjnej, zagrożeniami środowiskowymi i rozwojowymi, a także pomoc w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci poprzez warsztaty wychowawcze.

 

Zadania realizujące zamierzone cele:

-       Skrócenie okresu adaptacji dzieci do szkoły.

-       Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom –szkoła.

-       Obniżanie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu placówki.

-       Przedstawienie dzieciom zajęć jako coś atrakcyjnego, łączenie form i metod pracy.

-       Nawiązanie relacji z rodzicami, która ma ułatwić dalszą współpracę.

-       Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.

-       Wzmocnienie dorosłego w roli rodzica.

-       Integracja rodziców między sobą.