Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji do szkoły.

Informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy, ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz, e-mail: sp12@edu.bydgoszcz.pl (zwana dalej szkołą).

 

W szkole został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt mailowy:  iod.sp12.bydgoszcz@gmail.com.

 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby oraz w celu prowadzenia rekrutacji do szkoły podstawowej.

 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia danych tj. VULCAN sp. z o.o. (rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu platformy firmy VULCAN). Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone do publicznej wiadomości na terenie szkoły.

 

Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej.

 

Pełnoprawny opiekun dziecka posiada prawo dostępu do treści danych ucznia i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.