HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Opublikowano: 2019-02-10 14:53, Numer artykułu: 10175 , Autor: A.Prokopowicz

                                 Data

Etap rekrutacji

oraz czynność rodzica*

 

od

do

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

 

18 luty

godz. 12.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty do klas I szkół podstawowych.

20 luty

godz. 8.00

13 marzec

godz. 24.00

 

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.

 

20 luty

godz. 8.00

14 marzec

godz. 16.00

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

 

26 luty

 

4 marca

 

 

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

UWAGA

Do prób sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

5 marzec

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

4 kwietnia

godz. 12.00

 

Opublikowanie list kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 

4 kwietnia

godz. 12.00

 

 

9 kwietnia

godz. 16.00

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

15 kwietnia

godz. 12.00

 

Opublikowanie list kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza

 

od 15 kwietnia

 

1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata  z wnioskiem,  o którym mowa w pkt.1 sporządza się  uzasadnienie.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

 

2 maja

godz. 12.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

6 maja

godz. 8.00

9 maja

 godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

6 maja

godz. 8.00

 

10 maja

godz. 16.00

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

6 maja

7 maja

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

 UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

8 maja

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

15 maja

godz. 12.00

 

Opublikowanie list kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

15 maja

godz. 12.00

17 maja

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

21 maj

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych

i nieprzyjętych

 

*rodzica- należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem